• Inngang til fyrsentralen. Bygget er for øvrig i samme farge som resten av bygningsmassen i Lom.

Fjernvarme med flis og bioolje

EierLom Biovarme AS
StedLom sentrum
Fliskjeler2 x 500 kW
Biooljekjele1 500 kW
Brenselsmater2 stk kraftige sirkelmatere med lenkearm på 6 meters diameter
Akkumulatortank18 000 liter

Lom Biovarme AS

Lom Biovarme AS er et selskap med fire driftige, lokale aksjonærer med en stor entusiasme for biovarme. Lom Biovarme AS fikk jobben med å bygge og drifte en varmesentral som skulle forsyne kommunale bygg i Lom sentrum. I tillegg til å varme opp kommunale bygg, var det også flere private aktører som tok kontakt og ønsket å koble seg på varmeanlegget. I dag forsynes helseheimen, ungdomsskolen, biblioteket, flerbrukshus med videregående skole, to privathus og Ottadalen mølle med miljøvennlig varme.

Energibærere

Biovarmeanlegget består av 2 x 500 kW ETA fliskjeler, i tillegg til en biooljekjele på 1500 kW. Fjernvarmetraseen er på 1,3 km. Total årlig leveranse er i overkant av 2 GWh. Eierne er tilknyttet skogsallmenningen i Skjåk som produserer brenselsflis med høy kvalitet. Det er lagt opp en shunt i fyrrommet som sørger for variabel turtemperatur ut på rørgata. Dette sikrer så lite varmetap som overhodet mulig. Det er til dels store variasjoner i effektuttaket av fyrromet ut på rørnettet og det er derfor satt inn en akkumulatortank på 18 000 liter.

Varmesentral og brensellager

Av estetiske hensyn ble bygget som rommer fyrrom og flislager tidlig pålagt en viss utforming. Den rektangulære utformingen på flissiloen var best tilpasset hydrauliske skraper. Vi har imidlertid svært god erfaring med våre sirkelmatere selv på våre store kjeler, og derfor valgte vi å sette inn to separate sirkelmatere slik at kjelene kan jobbe både individuelt og i caskade. Se tegninger for løsning. Det at kjelene kan jobbe sammen i caskade gjør at man får en svært god drift også på sommerhalvåret når en av kjelene alltid er utkoblet. Kjelene samarbeider slik at man kan velge om kun en kjele skal være i drift, om man skal fordele lasten på kjelene, eller om begge kjelene skal gå på full last. Ved behov sørger ETA sitt styresystem for å også starte oljekjelen.

Styresystem

Det er montert 2 energimålere i fyrrommet. Alle er koblet direkte til kjelens styresystem. Det vil si at man til enhver tid kan gå inn på kjelen via internett og ikke bare se kjelens status, men også nøyaktig se hvor mye effekt som produseres. Det er montert kundesentral hos samtlige forbrukere. Kundesentralene besørger at det til enhver tid hentes akkurat så mye varme fra fyrkjelen som det er behov for i fjernvarmerørene. Status og alarmer på hovedpumper og ekspansjonssystem kan også leses av på ETA kjelens styresystem via internett. Ekspansjonssystemet er dimensjonert for en eventuell utvidelse av fyrsentralen og kan jobbe opp mot 30 000 liter vann. Det er tilsatt kjemikalier i vannet for å hindre korrosjon og sikre maks varmeoverføring.

Lokal verdiskapning

Aksjonærene har lagt ned en betydelig egeninnsats i prosjektet, i alt fra prosjekteringsfasen, til grøftegraving og skjøting av fjernvarmerør. Prosjektet har fått tilskudd fra bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge som har et eget program for «Anlegg til varmesalg». Tilskuddet var et viktig bidrag til å kunne realisere dette prosjektet. Daglig leder og aksjonær i Lom Biovarme, Hallvard Helland, ønsker å rette fokus på hva et slikt prosjekt betyr for lokal verdiskapning. Det ble benyttet lokale entreprenører i byggefasen, og vel så viktig er årlige innkjøp som bidrar til en varig verdiskapning i nærområdet. En fersk masteroppgave fra NMBU våren 2016 konkluderer med at investering og drift i varmesalgsanlegg for biovarme gir både lokal verdiskaping og nye arbeidsplasser. I rene tall er det beregnet at produksjon av 1 GWh biobasert varme, i gjennomsnitt gir rundt 410.000 kroner tilbake i lokal verdiskaping. Undersøkelsen viser også at bioenergibransjen fører til økt sysselsetting, i hovedsak av lokale innbyggere, og dermed også økte skatteinntekter til kommunene. Helland peker også på at det er tilført ny kunnskap om biovarme og fjernvarmeanlegg i lokalmiljøet og dette kan bidra til at nye prosjekter kan startes med lokale krefter når det blir aktuelt.

Les mer i Tekniske Nyheter.

Tegninger

Tegninger-Lom-fjernvarme

Til Toppen