Bioenergiprogrammet

Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi? Innovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til gi økt verdiskapning legges det vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til. Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til bl.a følgende satsningsområder:

innovasjon-norge

Gårdsvarmeanlegg

Ordningen med tilskudd til gårdsvarmeanlegg skal bidra til at landbruket i større grad bruker bioenergi, og sikrer en varig bruk av bioenergi til oppvarming. Dette innebærer at verdiskapingen rundt produksjon og bruk av bioenergi i størst mulig grad skal være hos de som driver landbruksvirksomhet. Videre er det ønskelig at ordningen  bidrar til å øke kompetansen både innen landbruket og innen utstyrsleverandører og VVS bransjen.

Med varmeanlegg menes her fyrkjel beregnet på ved, flis, halm, pellets og/eller briketter, og at denne kobles til et vannbårent varmesystem.

Gårdsvarmeanlegg til næringsformål

Ordningen gjelder varmeanlegg bygd på landbrukseiendom. Ordningen gjelder landbrukseiendommer med samlet jord og skog over 100 daa, eller mindre eiendommer som mottar tilskudd til jordbruksproduksjon

Det gis inntil 35 % støtte av investeringskostnad. Øvre tilskuddsgrense er kr 1 000 000. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Pris på tilsvarende energileveranse innen strøm nyttes som sammenligningsgrunnlag. Det er en forutsetning av det monteres varmemåler og at eiendommen har en avgiftspliktig omsetning på minimum 50.000 kr årlig.

Ordningen omfatter: Alle kostnader til fyrhus, nye varmeanlegg, distribusjon av varmen fram til alle typer bygg, inklusiv varmeveksler, lager for brensel for inntil en fyringssesong. I tillegg kan solvarme og varmegjenvinning gis støtte, der dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Ved utbygging av korntørke kan bio-oljekjel støttes når denne installeres sammen med biobrenselanlegg.

Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom på gårdsbruk

Ordningen gis til eier av landbrukseiendom jfr. ovenstående definisjon. Fyrrom regnes som del av varmeanlegg. Solvarmeanlegg kan inngå, når dette kobles sammen med varmeanlegget.

Varmeanlegget kan nyttes til en eller flere boliger eller kombinasjon bolig og næring. Det gis tilskudd både der det bygges nye anlegg eller der eldre fyringsanlegg fornyes, oljekjeler skiftes ut etc. Det kreves en total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon i bygning på minst kr 150 000 inkl. mva. Det gis støtte med inntil kr 40.000 for vedfyringsanlegg, og kr 50.000,- for flis- eller pelletsanlegg.

gardsvarmeanlegg

 

Anlegg for varmesalg

varmesalg

Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til anlegg for varmesalg. Ordningen gjelder for varmeanlegg med planlagt effekt på fyrkjel opp til 6 MW, der 50 % av eierandelen må være hos eier av landbrukseiendom.

Ordningen omfatter: fyrhus, nye varmeanlegg, brensellager og varmedistribusjon fram til og med varmeveksler og måler hos varmekunde. I tillegg kan solvarme og varmegjenvinning gis støtte, der dette inngår som en del av biobrenselanlegget.

Kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser kan tas med der dette ikke er inngått i tidligere i forstudie eller forprosjekt.

Generelt gis inntil 45 % tilskudd. Øvre grense for støtte fra bioenergiprogrammet settes til kr 10 000 000 per prosjekt. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Pris på tilsvarende energileveranse innen strøm nyttes som sammenligningsgrunnlag.

Veksthus

Det gis finansiell støtte til nye varmeanlegg i veksthus. Både enkeltpersoner og foretak innen veksthusnæringen, som har til hensikt å etablere varmeanlegg i veksthus kan søke.

veksthus

Det kan søkes om støtte til fyrhus, varmeanlegg, brenselslager til ett års forbruk, varmedistribusjon, samt varmegjenvinnings- og solanlegg der dette inngår som en del av fyringssystemet.

Kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser kan tas med. Det ytes inntil 35 % investeringsstøtte.

Flislager og tørkeanlegg

Støtteordningen skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder. Støtte kan gis inntil 25 % til investering, opparbeidelse av tomt, lagertak og/eller flistørker. Det må foreligge avtaler for salg av brensel på minimum 3000 løse m3.

flislager

Det kan også gis inntil 50 % støtte til utvikling og kompetanseheving. Her nevnes opplæring, logistikkforbedring, utprøving av utstyr, målemetoder for energimengde og arbeidsmetoder for høsting og uttak av brensel.

For utfyllende informasjon om retningslinjene, ta kontakt med din lokale kunderådgiver hos Innovasjon Norge eller les mer om Bioenergiprogammet på innovasjonnorge.no.

Brosjyrer


Til Toppen