Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket

Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til produksjon av fornybar energi? Innovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskapning legges det vekt på de ringvirkninger og den kompetanse effekten programmet kan bidra til. Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til bl.a følgende satsningsområder:

innovasjon-norge

Gårdsvarmeanlegg

Ordningen med tilskudd til gårdsvarmeanlegg skal bidra til at landbruket i større grad bruker bioenergi, og sikrer en varig bruk av bioenergi til oppvarming. Dette innebærer at verdiskapingen rundt produksjon og bruk av bioenergi i størst mulig grad skal være hos de som driver landbruksvirksomhet. Videre er det ønskelig at ordningen  bidrar til å øke kompetansen både innen landbruket og innen utstyrsleverandører og VVS bransjen.

Med varmeanlegg menes her fyrkjel beregnet på ved, flis, halm, pellets og/eller briketter, og at denne kobles til et vannbårent varmesystem.

Gårdsvarmeanlegg til næringsformål

Ordningen gjelder varmeanlegg bygd på landbrukseiendom. Ordningen gjelder landbrukseiendommer med samlet jord og skog over 100 daa, eller mindre eiendommer som mottar tilskudd til jordbruksproduksjon

Øvre tilskuddsgrense er kr 1 000 000. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Pris på tilsvarende energileveranse innen strøm nyttes som sammenligningsgrunnlag. Det er en forutsetning av det monteres varmemåler og at eiendommen har en avgiftspliktig omsetning på minimum 50.000 kr årlig.

Ordningen omfatter: Alle kostnader til fyrhus, nye varmeanlegg, distribusjon av varmen fram til alle typer bygg, inklusiv varmeveksler, lager for brensel for inntil en fyringssesong. I tillegg kan solvarme og varmegjenvinning gis støtte, der dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Ved utbygging av korntørke kan bio-oljekjel støttes når denne installeres sammen med biobrenselanlegg.

Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom på gårdsbruk

Ordningen gis til eier av landbrukseiendom jfr. ovenstående definisjon. Fyrrom regnes som del av varmeanlegg. Solvarmeanlegg kan inngå, når dette kobles sammen med varmeanlegget.

Varmeanlegget kan nyttes til en eller flere boliger eller kombinasjon bolig og næring. Det gis tilskudd både der det bygges nye anlegg eller der eldre fyringsanlegg fornyes, oljekjeler skiftes ut etc. Det kreves en total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon i bygning på minst kr 150 000 inkl. mva. Det gis støtte med inntil kr 50.000 for vedfyringsanlegg, og kr 60.000,- for flis- eller pelletsanlegg.

gardsvarmeanlegg

Anlegg for varmesalg

Det kan gis investeringsstøtte til anlegg for varmesalg for bioenergi. Det gis også støtte til forstudie og forprosjekt til anlegg for varmesalg.

varmesalg

Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til anlegg for varmesalg. Ordningen gjelder for varmeanlegg med planlagt effekt på fyrkjel opp til 6 MW, der 50 % av eierandelen må være hos eier av landbrukseiendom.

Du kan søke om støtte til:
- fyrhus
- nytt varmeanlegg, max effekt 6 MW
- brenselslager for inntil 1 års bruk
- varmedistribusjon
- backupløsninger

Kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser kan tas med der dette ikke er inngått i tidligere i forstudie eller forprosjekt.

Generelt gis inntil 45 % tilskudd. Øvre grense for støtte fra bioenergi programmet settes til kr 10 000 000 per prosjekt. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Pris på tilsvarende energileveranse innen strøm nyttes som sammenligningsgrunnlag.

Krav til søker:
- minst 50 % av eienandelen i varmeanlegget skal være hos eiere av landbrukseiendom.
- Tilstrekkelig lønnsomhet etter investering.
- Må rapportere varmeleveranse per år inntil fem år.

Det som ikke støttes er:
- utsyr og installasjon i varmekundens bygninger ut over varmeveksler og måler.
- utstyr til brensel produksjon
- transportutstyr
- brukt utstyr

Veksthus

Veksthus (bioenergi, varmegjenvinning og solenergi)

Det gis finansiell støtte til nye varmeanlegg i veksthus. Både enkeltpersoner og foretak innen veksthusnæringen, som har til hensikt å etablere varmeanlegg i veksthus kan søke.

veksthus

Du kan søke om støtte til:
- fyrhus
- nytt varmeanlegg
- brenselslager for inntil 1 års forbruk
- varmedistribusjon
- varmepumper, varmegjenvinnings - og solanlegg som dekker eget forbruk.

Kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser kan tas med dersom dette ikke har inngått i tidligere forstudie eller forprosjekt. Godkjente kostnader kan støttes med inntil 35 prosent. Det skal monteres varmemåler som del av prosjektet.

Det gis ikke støtte til utstyr for brenselsproduksjon, transportutstyr og brukt utstyr.

Krav til søker:
- enkeltpersoner eller foretak som selv har til hensikt å etablere varmeanlegg i veksthus
- tilstrekkelig lønnsomhet etter investering

Flislager og tørkeanlegg

Støtteordningen skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder. Støtte kan gis inntil 25 % til investering, opparbeidelse av tomt, lagertak og/eller flistørker. Det må foreligge avtaler for salg av brensel på minimum 3000 løse m3.

flislager

Det kan også gis inntil 50 % støtte til utvikling og kompetanseheving. Her nevnes opplæring, logistikkforbedring, utprøving av utstyr, målemetoder for energimengde og arbeidsmetoder for høsting og uttak av brensel.

På søknaden legger de vekt på:
- Bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
- Økt lønnsomhet for bedriften
- Vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass.
- Eierandel og ringvirkninger innenfor skog - og landbruk, herunder utnyttes av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap
- Alt skal være realistisk.

For utfyllende informasjon om retningslinjene, ta kontakt med din lokale kunderådgiver hos Innovasjon Norge eller les mer om Bioenergiprogammet på innovasjonnorge.no.

Brosjyrer


Til Toppen