Bioenergiprogrammet

Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi? Innovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til gi økt verdiskapning legges det vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til. Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til bl.a følgende satsningsområder:

innovasjon-norge

Anlegg for varmesalg

varmesalg

Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til anlegg for varmesalg. Ordningen gjelder for varmeanlegg med planlagt effekt på fyrkjel fra 0 opptil 4 MW.

Ordningen omfatter: fyrhus, nye varmeanlegg, brensellager og varmedistribusjon fram til og med varmeveksler og måler hos varmekunde. I tillegg kan solvarme og varmegjenvinning gis støtte, der dette inngår som en del av biobrenselanlegget.

Kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser kan tas med der dette ikke er inngått i tidligere i forstudie eller forprosjekt.

Generelt gis inntil 45 % tilskudd. Øvre grense for støtte fra bioenergiprogrammet settes til kr. 8 000 000,- per prosjekt. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Pris på tilsvarende energileveranse innen strøm nyttes som sammenligningsgrunnlag. Godkjent egeninnsats kan tas med i regnskapet med kr 350 pr time etter timeliste.

varmesalg-pdf

Gårdsvarmeanlegg

Ordningen med tilskudd til gårdsvarmeanlegg skal bidra til at landbruket i større grad bruker bioenergi, og sikrer en varig bruk av bioenergi til oppvarming. Dette innebærer at verdiskapingen rundt produksjon og bruk av bioenergi i størst mulig grad skal være hos de som driver landbruksvirksomhet. Videre er det ønskelig at ordningen  bidrar til å øke kompetansen både innen landbruket og innen utstyrsleverandører og VVS bransjen.

Med varmeanlegg menes her fyrkjel beregnet på ved, flis og/eller halm, og at denne kobles til et vannbårent varmesystem.

Gårdsvarmeanlegg til næringsformål

Ordningen gjelder varmeanlegg bygd på landbrukseiendom. Ordningen gjelder landbrukseiendommer som er registrert med en avgiftspliktig omsetning på over kr 50&nbsp000 pr år. Ordningen gjelder også på landbrukseiendommer der varmebehovet har økt som følge av omlegging av produksjonen, og som har behov for utskifting av eksisterende fyrkjel.

Det gis inntil 33 % støtte av investeringskostnad. Øvre tilskuddsgrense er 1&nbsp000&nbsp000 kroner. Investeringen i varmeanlegg må vise tilfredsstillende lønnsomhet. Pris på tilsvarende energileveranse innen strøm nyttes som sammenligningsgrunnlag. Godkjent egeninnsats kan tas med i regnskapet med kr 350 pr time etter timeliste.

Ordningen omfatter: Alle kostnader til fyrhus, nye varmeanlegg, distribusjon av varmen fram til alle typer bygg, inklusiv varmeveksler og lager for brensel for inntil en fyringssesong, kan tas med. I tillegg kan solvarme og varmegjenvinning gis støtte, der dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Ved utbygging av korntørke kan bio-oljekjel støttes når denne installeres sammen med biobrenselanlegg.

Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom på gårdsbruk

Ordningen gis til eier av landbrukseiendom jfr. ovenstående definisjon. Fyrrom regnes som del av varmeanlegg. Solvarmeanlegg kan inngå, når dette kobles sammen med varmeanlegget.

Varmeanlegget kan nyttes til en eller flere boliger eller kombinasjon bolig og næring. Det gis tilskudd både der det bygges nye anlegg eller der eldre fyringsanlegg fornyes, oljekjeler skiftes ut etc. Det kreves en total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon i bygning på minst kr 150&nbsp000 inkl. mva. Det stilles ikke krav til lønnsomhet for denne type anlegg, men søker må vise at anlegget er fullfinansiert.

gardsvarmeanlegg

Til varmeanlegg med halm, eller ved som brensel gis kr 40&nbsp000. Til varmeanlegg med treflis som brensel gis kr 50&nbsp000.

gardsvarmeanlegg-pdf

Veksthus

Det gis finansiell støtte til nye varmeanlegg i veksthus. Øvre grense for effekt på fyrkjel er 2 MW.

veksthus

Det ytes inntil 35 % investeringsstøtte til anlegg med halm, flis eller ved som brensel maks kr 8 000 000.

veksthus

Flislager og tørkeanlegg

Støtten skal være utløsende på ny flisproduksjon, men kan og støtte utvidelser og produksjonsforbedringer hos etablerte virksomheter i bransjen. Støtte kan gis til opparbeidelse av tomt, lagertak og/eller flistørker.

flislager

Det må foreligge avtaler for salg av brensel. Anlegget bør kunne levere forskjellige kvaliteter/størrelsessortiment av flis for å kunne dekke kommende etterspørsel fra både store og små varmeanlegg. Tilleggsvarme til flistørker skal basere seg på bioenergi/fornybar energi.

flisproduksjon

For utfyllende informasjon om retningslinjene, ta kontakt med din lokale kunderådgiver hos Innovasjon Norge eller les mer om Bioenergiprogammet på innovasjonnorge.no.

Brosjyrer


Til Toppen